Ochrana osobních údajů / GDPR / Cookies

Fyzická osoba Veronika Hrušková, IČ 60209330 se sídlem Českodubská 786, 190 00 Praha 9 prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. A) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývajících z níže uvedených důvodů. Použitím těchto Internetových stránek, sociálních sítí a odesláním dotazu na mých internetových stránkách dáváte svůj souhlas s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují. Pokud s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují, nesouhlasíte, moje Internetové stránky, sociální sítě a dotazy, prosím, nepoužívejte a nenavštěvujte. 

BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Následující text popisuje, jakým způsobem používám a zpracovávám osobní údaje, které jste mi poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak mě kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám ráda odpovím.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Firma / jméno a příjmení: 

Veronika Hrušková

Sídlo: 

Českodubská 786, 190 17 Praha 9

IČO: 

60209330

Telefon: 

+420 603 972 021

E-mail: 

jsem@veronikahruskova.cz

JAKÝ TYP OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME?

Shromažďuji pouze osobní údaje za účelem komunikace s uživateli webových stránek nebo realizací nabízené služby či prodeje zboží na základě plnění uzavřené smlouvy. Jedná se o Jméno, Příjmení, Adresu, Telefon a E-mail.

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ DATA?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro realizaci komunikace s uživateli webové stránky či splnění smlouvy vzniklé objednáním nabízených služeb, a to k těmto účelům:

 • Realizace služby.
 • E-mailovou adresu potřebuji k tomu, abych vás mohla informovat o speciálních akcích a dalších zajímavých novinkách. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailů, nebo potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě objednávky služby. 

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v každém přijatém newsletteru. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail pověřené osoby.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME S TŘETÍMI STRANAMI?

Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které moje webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:

Název služby

Data

Účel

Typ souhlasu

Instagram

Cookies, anonymní data o chování a zájmech skupiny.

Oprávněné zájmy správce.

Opt-out, není nutný souhlas.

Google analytics

Cookies, Anonymní údaje o používání webu.

Analýza anonymních dat.

Není nutný souhlas.

Google Adwords

Cookies, Anonymní údaje o používání webu.

Optimalizace kampaní na základě anonymních dat.

Není nutný souhlas.

Mailchimp

E-mail

Správa a odeslání e-mailové komunikace.

Oprávněné zájmy správce, souhlas zákazníka.

Přes aplikace třetích stran shromažďuji informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze. 

JAK VYUŽÍVÁME COOKIES

Používám cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládám, jsou anonymní. Cookies není možno sledovat automaticky - využíváme variantu opt-in - tzn. soubory cookies sledujeme pouze po souhlasu uživatele webových stránek.

JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT POUŽÍVÁME?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 • Anonymizace osobních údajů.
 • Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.
 • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 • Víceúrovňový firewall.
 • Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
 • Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.
 • Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
 • Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

JAK MŮŽETE KONTROLOVAT OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSTE POSKYTL/A?

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracuji, obraťte se na pověřenou osobu - viz. mail v první části této stránky. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.

OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
 • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: – požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení, – požadovat na správci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav
 • Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.
 • Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.
 • Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

CO JSOU COOKIES?

Cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie mi umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů mých webových stránek. Díky nim vám můžu nabídnout lepší zážitky při prohlížení mých webových stránek a neustále zlepšovat své služby. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN

V některých případech používám reklamní soubory cookie třetích stran, které mi umožňují pochopit a zlepšit účinnost mé reklamy jak na mých vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy. Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče je můžete zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies.

Platnost od 25. května 2018

No posts were found for provided query parameters.